Ειδίκευση

Ειδίκευση πρώιμης παιδικής ηλικίας

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι η εκμάθηση χρήσης απλών Γραφικών Προγραμματιστικών Περιβαλλόντων (ΓΠΠ) για εκπαιδευτικούς σκοπούς σε αλληλεπίδραση με τους μαθητές. Επίσης, η κατανόηση της μεθοδολογίας ανάπτυξης έτοιμων Εκπαιδευτικών Εφαρμογών Λογισμικού (ΕΕΛ) που παρέχονται ως οδηγοί και η ικανότητα τροποποίησής τους καθώς και ο σχεδιασμός και η δημιουργία ΕΕΛ από τους εκπαιδευτικούς.