Μεταπτυχιακός Τίτλος στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο: «Ψηφιακές και ήπιες δεξιότητες στις επιστήμες της αγωγής», του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας.

Αποτελεί συνεργασία των Τμημάτων:

α) Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και β) Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων της Σχολής Μηχανικών, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Η διάρκεια των σπουδών είναι 3 εξάμηνα και παρέχει 90 ECTS, ενώ εντάσσεται στο επίπεδο 7 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

Το σύστημα παρακολούθησης είναι εξ`ολοκλήρου εξ`αποστάσεως, δηλαδή το σύνολο των μαθημάτων γίνεται μέσω της μεθόδου της σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας, μέσω zoom, χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας, με δυνατότητα παρακολούθησης από οπουδήποτε.

Ευέλικτο στην παρακολούθηση, και προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες των ενηλίκων.

Απαιτούνται στο μέγιστο 9 μαθήματα (ή 7 εάν κάποιος επιλέξει διπλωματική), ενώ παράλληλα παρέχει δυνατότητες επιλογής μαθημάτων, για εναλλακτικές μαθησιακές διαδρομές, σύμφωνα με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων

Η διπλωματική εργασία Δεν είναι υποχρεωτική, καθώς οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν διπλωματική εργασία ή να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα μόνο με την παρακολούθηση μαθημάτων

Τα δίδακτρα συνολικά ανέρχονται στο ποσό των 2.100 ευρώ

Παρέχει πιστοποίηση «Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας» (ΦΕΚ 736/25.02.2021 τ. Β’), καθώς και επάρκεια γνώσης «Χρήσης Η/Υ» με βάση τις ρυθμίσεις του ΑΣΕΠ

Παρέχει τη δυνατότητα περαίωσης των σπουδών, είτε με διπλωματική εργασία, είτε εναλλακτικά χωρίς διπλωματική εργασία με την επιλογή μαθημάτων.