Μεταπτυχιακός Τίτλος στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο: «Ψηφιακές και ήπιες δεξιότητες στις επιστήμες της αγωγής», του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας.

Αποτελεί συνεργασία των Τμημάτων:

α) Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και β) Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων της Σχολής Μηχανικών, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Η διάρκεια των σπουδών είναι 3 εξάμηνα και παρέχει 90 ECTS, ενώ εντάσσεται στο επίπεδο 7 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

Το σύστημα παρακολούθησης είναι υβριδικό (δια ζώσης και εξ αποστάσεως*) (*σε περίπτωση παράτασης της πανδημίας COVID19, τα μαθήματα θα γίνονται αποκλειστικά εξ αποστάσεως).

Τα δίδακτρα συνολικά ανέρχονται στο ποσό των 2.100 ευρώ

Έναρξη του μεταπτυχιακού στον Εαρινό Εξάμηνο 2021 (Μάρτιος – Ιούλιος 2021)

Παρέχει πιστοποίηση «Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας» (ΦΕΚ 736/25.02.2021 τ. Β’), καθώς και επάρκεια γνώσης «Χρήσης Η/Υ» με βάση τις ρυθμίσεις του ΑΣΕΠ

Παρέχει τη δυνατότητα περαίωσης των σπουδών, είτε με διπλωματική εργασία, είτε εναλλακτικά χωρίς διπλωματική εργασία με την επιλογή μαθημάτων.