Εγγραφή, παρακολούθηση Μαθημάτων και όροι διαγραφής

Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή του φοιτητή σε κάθε εξάμηνο απαιτείται να εξοφλήσει το συνολικό ποσό διδάκτρων που αντιστοιχεί σε κάθε εξάμηνο.

Προκειμένου να διδαχθεί ένα μάθημα επιλογής, πρέπει να επιλεγεί τουλάχιστον από δεκαπέντε (15) φοιτητές/τριες. Η παρακολούθηση των μαθημάτων στο Δ.Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωτική, ενώ προβλέπεται το δικαίωμα ποσοστού 30% απουσιών.

Η Ε.Δ.Ε. μπορεί επίσης να επιβάλει στο μεταπτυχιακό φοιτητή την παρακολούθηση μαθημάτων προπτυχιακού επιπέδου, στην περίπτωση που κρίνει ότι η επιστημονική κατάρτιση του δεν είναι επαρκής για το αντικείμενο σπουδών του ΔΠΜΣ.

Οι φοιτητές/τριες οι οποίοι αποτυγχάνουν σε ένα μάθημα σε δύο εξεταστικές περιόδους ή απουσιάσουν αδικαιολόγητα πέραν του 1/3 των υποχρεωτικών ωρών παρακολούθησης ενός μαθήματος παραπέμπονται στην Ε.Δ.Ε. με το ερώτημα της διαγραφής από τα μητρώα του Δ.Π.Μ.Σ. Σε καμία περίπτωση διαγραφής του φοιτητή για τους ανωτέρω λόγους δεν επιστρέφεται το χρηματικό ποσό που έχει καταβάλει έως εκείνη τη στιγμή για την εγγραφή του.

Διάρκεια Σπουδών

Η μέγιστη διάρκεια για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. είναι η διπλάσια από την προβλεπόμενη κανονική διάρκεια φοίτησης στην εκάστοτε υπουργική απόφαση που διέπει τη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. Οποιαδήποτε παράταση του κανονικού χρόνου φοίτησης γίνεται μόνο μετά από αιτιολογημένη αίτηση του φοιτητή και εγκρίνεται από την Ε.Δ.Ε. μετά από σχετική εισήγηση της Σ.Ε. Σε καμία περίπτωση η παράταση σπουδών δε μπορεί να υπερβαίνει το ένα εξάμηνο φοίτησης.

Αναστολή σπουδών χορηγείται με απόφαση της Ε.Δ.Ε. μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου μεταπτυχιακού φοιτητή και εισήγηση της Σ.Ε. για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους και δε μπορεί να είναι συνολικής διάρκειας μεγαλύτερης των δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων ούτε μικρότερης του ενός εξαμήνου. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια έχει δικαίωμα να ζητήσει, με αίτησή του, αναστολή φοίτησης. Ο χρόνος αναστολής φοίτησης δεν υπολογίζεται στη διάρκεια των σπουδών που προβλέπεται στον παρόντα Κανονισμό.

Ο/η μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια που θα ενεργοποιήσει εκ νέου τη φοίτησή του είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα στα οποία δεν είχε αξιολογηθεί επιτυχώς πριν από την αναστολή της φοίτησής του. Ο/η μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια ο οποίος λαμβάνει άδεια αναστολής φοίτησης, όταν επαναλάβει τη φοίτησή του, εξακολουθεί να υπάγεται στο καθεστώς φοίτησης του χρόνου εγγραφής του ως μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια. Κατά τη διάρκεια της αναστολής αίρεται η φοιτητική ιδιότητα και αναστέλλονται όλα τα σχετικά δικαιώματα.