Διεύθυνση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Η Ε.Δ.Ε του Δ.Π.Μ.Σ. είναι αρμόδια για την κατάρτιση και την αποτελεσματική εφαρμογή του Δ.Π.Μ.Σ. Ειδικότερα η Ε.Δ.Ε. είναι αρμόδια για τα εξής:

  1. Έγκριση προκήρυξης και βιώσιμης λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ.
  2. Έγκριση των κριτηρίων για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών.

iii. Έγκριση του προγράμματος σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ.

  1. Έγκριση του προϋπολογισμού του Δ.Π.Μ.Σ.
  2. Απόφαση για το ύψος των διδάκτρων και τον αριθμό των υποτροφιών.
  3. Απόφαση για το ύψος της αμοιβής των διδασκόντων του Δ.Π.Μ.Σ.

vii. Απόφαση για το προσωπικό που θα απασχοληθεί στην γραμματειακή και τεχνολογική υποστήριξη του Δ.Π.Μ.Σ.

viii. Απόφαση για οποιοδήποτε θέμα εισηγηθεί η Συντονιστική Επιτροπή του Δ.Π.Μ.Σ. με στόχο την αποτελεσματική λειτουργία του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. έχει επιστημονικό έργο συναφές με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ, ορίζεται από την Ε.Δ.Ε. και ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή. Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. προεδρεύει της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του Δ.Π.Μ.Σ., εισηγείται στην Ε.Δ.Ε. κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική εφαρμογή του Δ.Π.Μ.Σ. Η θητεία του Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ. είναι διετής και μπορεί να ανανεωθεί.

Ο Διευθυντής είναι αρμόδιος για την κατάθεση του προγράμματος σπουδών στη Σ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ., το συντονισμό του προγράμματος σπουδών και τη συνεπή υλοποίησή του.

Η Ε.Δ.Ε. είναι επταμελής, αποτελείται από 5 μέλη ΔΕΠ των δύο Τμημάτων που συμμετέχουν στην οργάνωση του Δ.Π.Μ.Σ. Το τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία εκπροσωπείται στην Ε.Δ.Ε. από 3 μέλη. Το τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Συστημάτων από 2 μέλη. Τα μέλη αυτά ανήκουν στους Καθηγητές ή Λέκτορες των συνεργαζόμενων Τμημάτων και ορίζονται από τις αντίστοιχες Συνελεύσεις των Τμημάτων λόγω της συνάφειας του επιστημονικού και διδακτικού τους έργου με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ. Πέραν αυτών στην ΕΔΕ συμμετέχουν και δύο εκπρόσωποι των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών. Οι εκπρόσωποι των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών και οι αναπληρωτές τους εκλέγονται για ένα έτος από το σύνολο των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών του προγράμματος. Σε περίπτωση που οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες δεν προβούν σε εκλογή μελών για τη συμμετοχή στην Ε.Δ.Ε., οι εκπρόσωποι των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ορίζονται από τα υπόλοιπα μέλη της Ε.Δ.Ε. Σε περίπτωση παραίτησης ή απουσίας με μακρόχρονη ή εκπαιδευτική άδεια μέλους της Ε.Δ.Ε., τότε αυτό αναπληρώνεται από άλλον Καθηγητή ή Λέκτορα του αντίστοιχου τμήματος.

Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται με απόφαση της Ε.Δ.Ε. και απαρτίζεται από 5 Καθηγητές ή Λέκτορες των δύο Τμημάτων που έχουν αναλάβει ενεργό μεταπτυχιακό έργο στο Δ.Π.Μ.Σ. Μέλη της Σ.Ε. μπορούν να είναι και μέλη της Ε.Δ.Ε. Η Σ.Ε. συγκροτείται από 3 μέλη που προέρχονται από το τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, και 2 μέλη που προέρχονται από το τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Συστημάτων. Ο ορισμός των μελών γίνεται από την Ε.Δ.Ε. Η θητεία των μελών της Σ.Ε. είναι διετής. Η θητεία όλων των μελών της Σ.Ε. δύναται να ανανεωθεί από την Ε.Δ.Ε. Σε περίπτωση παραίτησης ή απουσίας με μακρόχρονη ή εκπαιδευτική άδεια μέλους της Σ.Ε., τότε αυτό αναπληρώνεται από άλλον Καθηγητή ή Λέκτορα του αντίστοιχου τμήματος.

Ειδικότερα καθένα από τα παραπάνω μονομελή ή συλλογικά όργανα έχουν τις εξής αρμοδιότητες:

Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. προεδρεύει της Συντονιστικής Επιτροπής και της Ε.Δ.Ε.

Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. είναι αρμόδιος για την έκδοση των εντολών πληρωμής των σχετικών δαπανών.

iii. Η Σ.Ε. συνεργάζεται με τον Διευθυντή και είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τη λειτουργία του προγράμματος.

Η Σ.Ε. εισηγείται στην Ε.Δ.Ε. για το ύψος των διδάκτρων, για το ύψος της αμοιβής των διδασκόντων καθώς και τα ειδικότερα θέματα σχετικά με τον προϋπολογισμό και το κόστος λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ.

Η Σ.Ε. εισηγείται στην Ε.Δ.Ε. για την απασχόληση προσωπικού που θα εργασθεί για την γραμματειακή και τεχνολογική υποστήριξη του Δ.Π.Μ.Σ.

Η Σ.Ε. συντάσσει και εισηγείται στην Ε.Δ.Ε. τον προϋπολογισμό και τον οικονομικό απολογισμό του Δ.Π.Μ.Σ. κάθε έτος και είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

vii. Η Σ.Ε. εισηγείται στην Ε.Δ.Ε. θέματα σχετικά με διαγραφή, αναστολή ή παράταση φοίτησης μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, καθώς και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση υποτροφιών.

viii. Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή που εισάγεται στο Δ.Π.Μ.Σ., ορίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή ένας Καθηγητής ως ακαδημαϊκός σύμβουλος, ο οποίος διδάσκει στο Δ.Π.Μ.Σ.

Η Επιτροπή Επιλογής (Ε.Ε.) ορίζεται από τη Σ.Ε. και συγκροτείται από Καθηγητές ή Λέκτορες της Ε.Δ.Ε. με συναφές επιστημονικό έργο με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ. Η Ε.Ε. είναι υπεύθυνη για την επιλογή των εισακτέων της προκηρυγμένης ειδικότητας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό.