Πρόγραμμα Μαθημάτων

Τα μαθήματα και η ερευνητική απασχόληση για την απονομή των τίτλων του Δ.Π.Μ.Σ. περιγράφονται ως εξής:

(α) Κάθε μάθημα διδάσκεται στην ελληνική γλώσσα επί 39 ώρες, οι οποίες αντιστοιχούν σε 13 συναντήσεις διάρκειας τριών (3) ωρών η καθεμία, έχουν τη μορφή σεμιναρίου και διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, τα μαθήματα κορμού και τα μαθήματα επιλογής.

(β) Κάθε προσφερόμενο μάθημα πιστώνεται με μονάδες (ECTS) «λαμβανομένου υπόψη του συνολικού φόρτου εργασίας που απαιτείται για την επιτυχή ολοκλήρωσή» του (άρθρο 2, παράγραφος 1, της υπουργικής απόφασης Φ5/89656/Β3, Φ.Ε.Κ. 1466/13-8-2007). Ο συνολικός φόρτος εργασίας ανά εξάμηνο αποτιμάται σε ένα ανώτατο όριο τριάντα (30) πιστωτικών μονάδων. Ειδικότερα:

i. Τα μαθήματα πιστώνονται με 10 ECTS.

ii. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία πιστώνεται με 20 ECTS (εκπόνηση – συγγραφή)

iii. Για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται η συμπλήρωση ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων (ECTS).

(γ) Οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν επιτυχώς σε τουλάχιστον επτά (7) μεταπτυχιακά μαθήματα τα οποία αντιστοιχούν σε 70 πιστωτικές μονάδες, εφόσον αναλάβουν να εκπονήσουν επιτυχώς μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία η οποία αντιστοιχεί σε είκοσι (20) πιστωτικές μονάδες. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία είναι υποχρεωτικά εμπειρική έρευνα, η διάρκεια εκπόνησης της είναι κατ’ ελάχιστον ένα εξάμηνο και δε μπορεί να υπερβαίνει τα δύο εξάμηνα. Εφόσον επιλέξουν να μην εκπονήσουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να εξετασθούν επιτυχώς σε τουλάχιστον εννέα (9) μεταπτυχιακά μαθήματα, τα οποία αντιστοιχούν σε ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες. Κάθε μάθημα βαθμολογείται από 0-10 και βάση επιτυχίας θεωρείται το 5. Ειδικότερα:

i. Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες κάθε ειδίκευσης υποχρεούνται να παρακολουθήσουν επιτυχώς τα τέσσερα (4) μαθήματα κορμού (4 Χ 10 ECTS = 40 ECTS), τα οποία διδάσκονται κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών.

ii. Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες που θα επιλέξουν να εκπονήσουν διπλωματική εργασία υποχρεούνται να παρακολουθήσουν επιτυχώς τρία (3) μαθήματα επιλογής, ενώ όσοι επιλέξουν να μην εκπονήσουν διπλωματική εργασία, υποχρεούνται να παρακολουθήσουν επιτυχώς πέντε (5) μαθήματα επιλογής.

iii. Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες που θα επιλέξουν να εκπονήσουν διπλωματική εργασία μπορούν σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης της να την αντικαταστήσουν με την παρακολούθηση δύο μαθημάτων επιλογής, αρκεί να μην έχουν υπερβεί το μέγιστο συνολικό χρόνο ολοκλήρωσης του προγράμματος (κεφ. 1.6. του παρόντος).

iv. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες θα έχουν λάβει σφαιρική γνώση των γνωστικών πεδίων που θεραπεύει το ΔΠΜΣ, θα πρέπει με την ολοκλήρωση των σπουδών τους να έχουν συμπληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση μαθημάτων τουλάχιστον 30 μονάδων ECTS από την ομάδα μαθημάτων ψηφιακών δεξιοτήτων και τουλάχιστον 30 μονάδων ECTS από την ομάδα μαθημάτων ήπιων & συνδυαστικών δεξιοτήτων (δεν συμπεριλαμβάνονται οι μονάδες ECTS της διπλωματικής εργασίας).

v. Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες που θα επιλέξουν να εκπονήσουν διπλωματική εργασία θα πρέπει να το δηλώσουν στη γραμματεία του ΔΠΜΣ με ενυπόγραφη δήλωση τους έως τη λήξη του πρώτου εξαμήνου όπως αυτό θα ορίζεται με απόφαση της ΕΔΕ για κάθε ακαδημαϊκό έτος, σε κάθε άλλη περίπτωση δεν θα έχουν δικαίωμα για την επιλογή αυτή.

 

(3 Μαθήματα Κορμού)

Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
Κορμού
Μεθοδολογία της έρευνας προχωρημένου επιπέδου στις επιστήμες της αγωγής 10 ECTS
Κριτικές προεκτάσεις ψηφιακής παιδαγωγικής 10 ECTS
Αξιοποίηση ήπιων δεξιοτήτων στις επιστήμες της αγωγής 10 ECTS
ΣΥΝΟΛΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

Κοινό Πρόγραμμα σπουδών 2ου εξαμήνου

(1 Μάθημα Κορμού και 2 Μαθήματα επιλογής)

Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
Κορμού
Συστήματα και δεξιότητες πληροφορικής στην αγωγή 10 ECTS
Επιλογής (υποχρεωτικά 1 μάθημα από την αντίστοιχη ειδίκευση)
Μάθημα επιλογής 1 (της αντίστοιχης ειδίκευσης)* 10 ECTS
Μάθημα επιλογής 2 (της αντίστοιχης ειδίκευσης)* 10 ECTS
ΣΥΝΟΛΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

Πρόγραμμα σπουδών 3ου εξαμήνου με εκπόνηση διπλωματικής

(Διπλωματική εργασία & 1 Μάθημα επιλογής)

Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
Υποχρεωτικά
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 20 ECTS
Επιλογής (υποχρεωτικά 1 μάθημα από την αντίστοιχη ειδίκευση)
Μάθημα επιλογής 3 (της αντίστοιχης ειδίκευσης)* 10 ECTS
ΣΥΝΟΛΟ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

Πρόγραμμα σπουδών 3ου εξαμήνου χωρίς εκπόνηση διπλωματικής

(3 Μαθήματα επιλογής)

Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
Επιλογής
Μάθημα επιλογής 3 (της αντίστοιχης ειδίκευσης)* 10 ECTS
Μάθημα επιλογής 4 (της αντίστοιχης ειδίκευσης)* 10 ECTS
Μάθημα επιλογής 5 (της αντίστοιχης ειδίκευσης)* 10 ECTS
ΣΥΝΟΛΟ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

* Για να προσφερθεί ένα επιλεγόμενο μάθημα πρέπει να το επιλέξουν τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες.

(δ) Μετά το τέλος του Β’ εξαμήνου όσοι φοιτητές/τριες το επιθυμούν και πληρούν τα κριτήρια της παραγράφου γ’, προχωρούν στην εκπόνηση μεταπτυ­χιακής διπλωματικής εργασίας υπό την εποπτεία ενός από τους διδάσκοντες του Δ.Π.Μ.Σ. που ορίζεται μετά από απόφαση της Σ.Ε. Ειδικότερα:

  1. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία πρέπει να έχει συνάφεια με τις επιστήμες της αγωγής. Για την εξέταση της διπλωματικής εργασίας ορίζεται τριμελής επιτροπή στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και δύο άλλα μέλη από τους διδάσκοντες του Δ.Π.Μ.Σ.. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία βαθμολογείται από 0-10 και βάση επιτυχίας θεωρείται το 5.
  2. Ο ορισμός της τριμελούς επιτροπής γίνεται από τη Σ.Ε., μετά από αίτηση του επιβλέποντος καθηγητή και αφού ολοκληρωθεί η συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

(ε) Τα προσφερόμενα μαθήματα μπορεί να μετακινούνται από εξάμηνο σε εξάμηνο ανάλογα με τις διδακτικές δυνατότητες του Τμήματος και σύμφωνα με το σύστημα των πιστωτικών μονάδων (ECTS) με πρόταση της Σ.Ε.  του ΔΠΜΣ και έγκριση της Ε.Δ.Ε.

(στ) Τα προσφερόμενα μαθήματα μπορεί να διδαχθούν από έναν ή και περισσότερους διδάσκοντες εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από την Σ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ., για να καλυφθεί η ύλη ενός διευρυμένου ή/και διεπιστημονικού γνωστικού αντικειμένου.

(ζ) Η Σ.Ε. μπορεί να εισηγηθεί στην Ε.Δ.Ε. να εξετάσει τη δυνατότητα διδασκαλίας κάποιων μαθημάτων και κατά τη θερινή περίοδο. Οι απαιτήσεις για την παρακολούθηση και εξέταση των μαθημάτων σε θερινό εξάμηνο παραμένουν ίδιες με αυτές που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

Κατάλογος Μαθημάτων

Γενικά παιδαγωγικά μαθήματα   

Ειδίκευση

ECTS
Διδακτική μεθοδολογία Κοινό μάθημα για όλες τις ειδικεύσεις 10
Σύγχρονες εκπαιδευτικές τάσεις Ειδίκευση εκπαίδευσης & δια βίου μάθησης 10
Η επιστήμη της αγωγής στην πρώιμη παιδική ηλικία Ειδίκευση πρώιμης παιδικής ηλικίας 10
Παιδαγωγική κοινωνικών και πολιτισμικών προσεγγίσεων Ειδίκευση εκπαίδευσης & δια βίου μάθησης 10
Διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στην αγωγή παιδιών πρώιμης παιδικής ηλικίας Ειδίκευση πρώιμης παιδικής ηλικίας 10
Μαθήματα συνδυαστικών δεξιοτήτων Ειδίκευση ECTS
Κριτικές προεκτάσεις ψηφιακής παιδαγωγικής Κοινό μάθημα για όλες τις ειδικεύσεις 10
Μεθοδολογία της έρευνας προχωρημένου επιπέδου στις επιστήμες της αγωγής Κοινό μάθημα για όλες τις ειδικεύσεις 10
Ερευνητικοί σχεδιασμοί και μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων προχωρημένου επιπέδου στις επιστήμες της αγωγής Κοινό μάθημα για όλες τις ειδικεύσεις 10
Σύγχρονες θεωρίες μάθησης στην κοινωνία της πληροφορίας Ειδίκευση εκπαίδευσης & δια βίου μάθησης 10
Διαφοροποιημένη παιδαγωγική και νέες τεχνολογίες Ειδίκευση πρώιμης παιδικής ηλικίας 10
Μαθήματα ψηφιακών δεξιοτήτων Ειδίκευση ECTS
Συστήματα και δεξιότητες πληροφορικής στην αγωγή Κοινό μάθημα για όλες τις ειδικεύσεις 10
Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη μαθησιακή διαδικασία Κοινό μάθημα για όλες τις ειδικεύσεις 10
Δημιουργία διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού Κοινό μάθημα για όλες τις ειδικεύσεις 10
Δημιουργία και χρήση ηλεκτρονικού βιβλίου στην εκπαίδευση Ειδίκευση εκπαίδευσης & δια βίου μάθησης 10
Πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης και επικοινωνίας Ειδίκευση εκπαίδευσης & δια βίου μάθησης 10
Δεδομένα και Πληροφορία Ειδίκευση εκπαίδευσης & δια βίου μάθησης 10
Χρήση και Δημιουργία Εκπαιδευτικών Εφαρμογών Λογισμικού Ειδίκευση πρώιμης παιδικής ηλικίας 10
Μαθήματα ήπιων δεξιοτήτων Ειδίκευση ECTS
Αξιοποίηση ήπιων δεξιοτήτων στις επιστήμες της αγωγής Κοινό μάθημα για όλες τις ειδικεύσεις 10
Καινοτομία και δημιουργική μάθηση στην εκπαίδευση Ειδίκευση εκπαίδευσης & δια βίου μάθησης 10
Διαπροσωπικές Δεξιότητες και Επικοινωνία στην αγωγή πρώιμης παιδικής ηλικίας Ειδίκευση πρώιμης παιδικής ηλικίας 10
Διαπροσωπικές Δεξιότητες και Επικοινωνία στην Εκπαίδευση Ειδίκευση εκπαίδευσης & δια βίου μάθησης 10
Δημιουργικότητα και καινοτομία στην πρώιμη παιδική ηλικία Ειδίκευση πρώιμης παιδικής ηλικίας 10

Υποστήριξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αξιολογείται από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από τον επιβλέποντα και δύο άλλα τα οποία τα ορίζει η Σ.Ε.

Κατά τη διαδικασία εξέτασης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, η τριμελής επιτροπή συνεκτιμά και αξιολογεί τα εξής:

  1. τη γενική ερευνητική ικανότητα του φοιτητή,
  2. την επαρκή βιβλιογραφική τεκμηρίωση του θέματος,
  3. την ποιότητα και εγκυρότητα των βιβλιογραφικών πηγών,
  4. τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη διερεύνηση του θέματος,
  5. τον τρόπο επεξεργασίας και ανάλυσης των δεδομένων της έρευνας σε σχέση με το σκοπό της μελέτης,
  6. την επιστημονική συμβολή της διπλωματικής εργασίας,
  7. τη σαφήνεια ως προς τη διατύπωση των στόχων – ερωτημάτων – υποθέσεων της μελέτης καθώς και των νοημάτων,
  8. τη γενικότερη ποιότητα και σαφήνεια των νοημάτων της εργασίας.

Μετά την επιτυχή υποστήριξη της διπλωματικής διατριβής ο υποψήφιος υποχρεούται να καταθέσει ένα αντίτυπο της εργασίας του σε έντυπη μορφή, καθώς την εργασία σε ψηφιακή μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος.