Ερευνητική και Βοηθητική Απασχόληση Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών – Υποτροφίες

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες του Δ.Π.Μ.Σ. προσφέρουν ερευνητικές και βοηθητικές υπηρεσίες στα συνεργαζόμενα Τμήματα, σε συνέδρια κλπ. Μπορούν, επίσης, να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα ελληνικών ή ξένων Πανεπιστημίων, να συνεργάζονται με Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και άλλα ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Προς τούτο οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες μπορούν να υποστηριχθούν οικονομικά από το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος με πόρους του ΔΠΜΣ μετά από έγκριση της Ε.Δ.Ε., ή από άλλο φορέα για τη μετακίνηση και διαμονή τους σε πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Το ΔΠΜΣ δύναται να παρέχει έναν αριθμό υποτροφιών ή βραβεία αριστείας, σε μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες σύμφωνα με απόφαση της Ε.Δ.Ε. και μετά από εισήγηση της Σ.Ε. του προγράμματος, εφόσον συνδυαστικά με τους φοιτητές/τριες που θα τύχουν απαλλαγής καταβολής τελών φοίτησης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που ισχύουν, δεν υπερβαίνουν σε αριθμό το 30% του συνόλου των εισαχθέντων κατ’ έτος φοιτητών/τριών. Οι ετήσιες υποτροφίες θα δίνονται με βάση ακαδημαϊκά αντικειμενικά κριτήρια, σύμφωνα με απόφαση της Ε.Δ.Ε. και θα εγγράφονται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του ΔΠΜΣ με την προϋπόθεση ότι το ποσοστό όσων τυγχάνουν απαλλαγής τελών φοίτησης κατά τις κείμενες διατάξεις που ισχύουν δεν θα φθάσει στο 30% των εισαχθέντων στο Δ.Π.Μ.Σ. κατ’ έτος φοιτητών/τριών.

Οι υποτροφίες αυτές θα δεν θα είναι της μορφής άμεσης καταβολής χρημάτων, αλλά θα έχουν επιστημονικό/ερευνητικό χαρακτήρα. Θα είναι αποκλειστικά για την κάλυψη συμμετοχής των υποτρόφων σε επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθώς και για την κάλυψη συμμετοχής των υποτρόφων σε εξειδικευμένα σεμινάρια σχετικά με το αντικείμενο σπουδών τους.

Επιλογή Υποτρόφων

Το Δ.Π.Μ.Σ. προβλέπεται να παρέχει έναν αριθμό υποτροφιών ή βραβεία αριστείας, σε μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες, σε ποσοστό έως 10% του αριθμού των εισαγομένων φοιτητών/τριών, με απόφαση της Ε.Δ.Ε. και μετά από εισήγηση της Σ.Ε. του προγράμματος, με την προϋπόθεση ότι το ποσοστό όσων τυγχάνουν απαλλαγής τελών φοίτησης κατά τις κείμενες διατάξεις που ισχύουν δεν έχουν φθάσει στο 30% των εισαχθέντων στο Δ.Π.Μ.Σ. κατ’ έτος φοιτητών/τριών. Αυτές οι υποτροφίες θα δίνονται με βάση ακαδημαϊκά αντικειμενικά κοινωνικά κριτήρια, σύμφωνα με απόφαση της Ε.Δ.Ε. και θα εγγράφονται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Προγράμματος.