Πλεονεκτήματα του Μεταπτυχιακού:

  1. Ανταποκρίνεται στο πρόταγμα σύγχρονων επιστημονικών τάσεων και κοινωνικών προκλήσεων για την εκπαίδευση, εστιάζει στο δίπολο «ήπιες δεξιότητες» και «ψηφιακές δεξιότητες» στο πλαίσιο των επιστημών της αγωγής. Σύμφωνα με Ευρωπαϊκές διακηρύξεις πρόκειται για σημαντικά ζητούμενα των εκπαιδευτικών συστημάτων
  2. Σύντομο διάστημα σπουδών, 3 εξάμηνα σπουδών, διαρθρωμένο με ευέλικτο τρόπο
  3. Εξ`ολοκλήρου εξ`αποστάσεως διδασκαλία (κυρίως τα Σαββατοκύριακα), ευέλικτο στην παρακολούθηση και προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες των ενηλίκων
  4. Η διπλωματική εργασία Δεν είναι υποχρεωτική, καθώς οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να επιλογής να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα μόνο με παρακολούθηση μαθημάτων
  5. Χαμηλά δίδακτρα, καθώς σχεδιάστηκε με τρόπο που επιτρέπει το κόστος παρακολούθησης να είναι εξαιρετικά προσιτό
  6. Χαρακτηρίζεται από την διεπιστημονική προσέγγιση των θεμάτων που καλύπτει μέσα από μια ενδιαφέρουσα διατμηματική συνεργασία
  7. Παρέχει χρήσιμη γνώση, καθώς καλύπτει ενδιαφέροντα ζητήματα που αφορούν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης
  8. Προσβλέπει στο να συμβάλλει στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου μεταρρυθμιστικού ρεύματος στην εκπαιδευτική διαδικασία.
  9. Δύναται να παράσχει πιστοποίηση γνώσης «Χρήσης Η/Υ» με βάση τον ΑΣΕΠ (συμπληρωματικά ή συνδυαστικά)
  10. Παρέχει «Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια» (ΦΕΚ 736/25.02.2021 τ. Β’)