Πλεονεκτήματα του Μεταπτυχιακού:

  1. Ανταποκρίνεται στο πρόταγμα σύγχρονων επιστημονικών τάσεων και κοινωνικών προκλήσεων για την εκπαίδευση, εστιάζει στο δίπολο «ήπιες δεξιότητες» και «ψηφιακές δεξιότητες» στο πλαίσιο των επιστημών της αγωγής. Σύμφωνα με Ευρωπαϊκές διακηρύξεις πρόκειται για σημαντικά ζητούμενα των εκπαιδευτικών συστημάτων
  2. Σύντομο διάστημα σπουδών, 3 εξάμηνα σπουδών, διαρθρωμένο με ευέλικτο τρόπο
  3. Ευέλικτο στην παρακολούθηση, υβριδικού τύπου και προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες των ενηλίκων (δια ζώσης μαθήματα κυρίως τα Σαββατοκύριακα κατά τη διάρκεια του εξαμήνου)
  4. Η διπλωματική εργασία Δεν είναι υποχρεωτική, καθώς οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να επιλογής να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα μόνο με παρακολούθηση μαθημάτων
  5. Χαμηλά δίδακτρα, καθώς σχεδιάστηκε με τρόπο που επιτρέπει το κόστος παρακολούθησης να είναι εξαιρετικά προσιτό
  6. Χαρακτηρίζεται από την διεπιστημονική προσέγγιση των θεμάτων που καλύπτει μέσα από μια ενδιαφέρουσα διατμηματική συνεργασία
  7. Καλύπτει ενδιαφέροντα ζητήματα που αφορούν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης
  8. Προσβλέπει στο να συμβάλλει στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου μεταρρυθμιστικού ρεύματος στην εκπαιδευτική διαδικασία.
  9. Δύναται να παράσχει πιστοποίηση γνώσης «Χρήσης Η/Υ» με βάση τον ΑΣΕΠ (συμπληρωματικά ή συνδυαστικά)
  10. Παρέχει «Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια» (ΦΕΚ 736/25.02.2021 τ. Β’)