Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ψηφιακές & ήπιες δεξιότητες στις επιστήμες της αγωγής

Το παρόν διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών δύναται να εισάγει τον υποψήφιο φοιτητή στις ψηφιακές τεχνολογίες και στην εφαρμογή αυτών στις επιστήμες της αγωγής

Το Μεταπτυχιακό
Οδηγός Σπουδών

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ψηφιακές & ήπιες δεξιότητες στις επιστήμες της αγωγής

Το παρόν διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών δύναται να εισάγει τον υποψήφιο φοιτητή στις ψηφιακές τεχνολογίες και στην εφαρμογή αυτών στις επιστήμες της αγωγής

Το Μεταπτυχιακό
Οδηγός Σπουδών


Διαδραστική Διδασκαλία

Ο τρόπος διαδασκαλίας των μαθημάτων είναι βασισμένος στην αλληλεπίδραση φοιτητών – καθηγητών, παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.


Μεταπτυχιακός τίτλος αξίας

Στόχος του προγράμματος είναι οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού, να ανταποκρίνονται επιτυχώς στις απαιτήσεις του επαγγέλματός τους και στις εξελίξεις της εποχής.


100% Διδασκαλία εξ αποστάσεως

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση βασίζεται κατά κύριο λόγο στην επικοινωνία και την αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτών.

Ο Στόχος μας

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Ψηφιακές & Ήπιες Δεξιότητες στις Επιστήμες της Αγωγής» του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, έχει στόχο να εξελίξει τις διδακτικές, διαπροσωπικές και ψηφιακές ικανότητες του υποψηφίου μεταπτυχιακού φοιτητή, μέσα από τη διαδραστική διδασκαλία που παρέχεται μέσω των μαθημάτων του προγράμματος

Δείτε τα μαθήματα

Το Μεταπτυχιακό

Μία πρώτη ματιά

Το Μεταπτυχιακό

Μία πρώτη ματιά

Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες του ΔΠΜΣ προσφέρουν ερευνητικές και βοηθητικές υπηρεσίες στα συνεργαζόμενα Τμήματα, σε συνέδρια κλπ. που διοργανώνονται υπό την αιγίδα των συνεργαζόμενων Τμημάτων. Οι υποχρεώσεις και υπηρεσίες αυτές καθορίζονται με απόφαση της Ε.Δ.Ε. μετά από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής του ΔΠΜΣ. Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες, επίσης, μπορούν να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα ελληνικών ή ξένων Πανεπιστημίων, να συνεργάζονται με Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και άλλα ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Προς τούτο οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες μπορούν να υποστηριχθούν οικονομικά από το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος με πόρους του ΔΠΜΣ μετά από έγκριση της Ε.Δ.Ε., ή από άλλο φορέα για τη μετακίνηση και διαμονή τους σε πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Γιατί να επιλέξω αυτό το μεταπτυχιακό;

 • Ανταποκρίνεται στο πρόταγμα σύγχρονων επιστημονικών τάσεων και κοινωνικών προκλήσεων για την εκπαίδευση, εστιάζει στο δίπολο «ήπιες δεξιότητες» και «ψηφιακές δεξιότητες» στο πλαίσιο των επιστημών της αγωγής. Σύμφωνα με Ευρωπαϊκές διακηρύξεις πρόκειται για «μείζων» ζητούμενα των εκπαιδευτικών συστημάτων
 • Σύντομο διάστημα σπουδών, 3 εξάμηνα σπουδών, διαρθρωμένο με ευέλικτο τρόπο.
 • Εξ`ολοκλήρου εξ`αποστάσεως διδασκαλία, χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας, ευέλικτο στην παρακολούθηση και προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες των ενηλίκων
 • Παρέχει δυνατότητες επιλογής μαθημάτων, για εναλλακτικές μαθησιακές διαδρομές, σύμφωνα με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων
 • Η διπλωματική εργασία Δεν είναι υποχρεωτική, καθώς οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν διπλωματική εργασία ή να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα μόνο με την παρακολούθηση μαθημάτων.
 • Χαμηλά δίδακτρα, καθώς σχεδιάστηκε με τρόπο που επιτρέπει το κόστος παρακολούθησης να είναι εξαιρετικά προσιτό
 • Χαρακτηρίζεται από την διεπιστημονική προσέγγιση των θεμάτων που καλύπτει μέσα από μια ενδιαφέρουσα διατμηματική συνεργασία
 • Καλύπτει ενδιαφέροντα ζητήματα που αφορούν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης
 • Προσβλέπει στο να συμβάλλει στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου μεταρρυθμιστικού ρεύματος στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Παρέχει πιστοποίηση γνώσης «Χρήσης Η/Υ» με βάση τον ΑΣΕΠ (συμπληρωματικά ή συνδυαστικά)
 • Πρόκειται για μεταπτυχιακό τίτλο στις επιστήμες της Αγωγής, ο οποίος παρέχει «Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια» (ΦΕΚ 736/25.02.2021 τ. Β’)
Περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις

 • Ανταποκρίνεται στο πρόταγμα σύγχρονων επιστημονικών τάσεων και κοινωνικών προκλήσεων για την εκπαίδευση, εστιάζει στο δίπολο «ήπιες δεξιότητες» και «ψηφιακές δεξιότητες» στο πλαίσιο των επιστημών της αγωγής. Σύμφωνα με Ευρωπαϊκές διακηρύξεις πρόκειται για «μείζων» ζητούμενα των εκπαιδευτικών συστημάτων
 • Σύντομο διάστημα σπουδών, 3 εξάμηνα σπουδών, διαρθρωμένο με ευέλικτο τρόπο.
 • Εξ`ολοκλήρου εξ`αποστάσεως διδασκαλία, ευέλικτο στην παρακολούθηση και προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες των ενηλίκων
 • Παρέχει δυνατότητες επιλογής μαθημάτων, για εναλλακτικές μαθησιακές διαδρομές, σύμφωνα με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων
 • Η διπλωματική εργασία Δεν είναι υποχρεωτική, καθώς οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν διπλωματική εργασία ή να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα μόνο με την παρακολούθηση μαθημάτων.
 • Χαμηλά δίδακτρα, καθώς σχεδιάστηκε με τρόπο που επιτρέπει το κόστος παρακολούθησης να είναι εξαιρετικά προσιτό
 • Χαρακτηρίζεται από την διεπιστημονική προσέγγιση των θεμάτων που καλύπτει μέσα από μια ενδιαφέρουσα διατμηματική συνεργασία
 • Καλύπτει ενδιαφέροντα ζητήματα που αφορούν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης
 • Προσβλέπει στο να συμβάλλει στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου μεταρρυθμιστικού ρεύματος στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Παρέχει πιστοποίηση γνώσης «Χρήσης Η/Υ» με βάση τον ΑΣΕΠ (συμπληρωματικά ή συνδυαστικά)
 • Πρόκειται για μεταπτυχιακό τίτλο στις επιστήμες της Αγωγής, το οποίο δύναται να παρέχει «Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια» σύμφωνα με το νόμο 4589/2019 (άρθρο 54, παρ. 4, περίπτωση Β’ αα’).

Η διαδικασία εισαγωγής βασίζεται σε ένα σύνολο προϋποθέσεων που πρέπει να πληροί ο υποψήφιος φοιτητής του προγράμματος προκειμένου να γίνει αποδεκτός σε αυτό. Οι προϋποθέσεις αυτές έχουν τεθεί και διαμορφωθεί από το διδακτικό προσωπικό και το Δ.Σ. του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαδικασία εισαγωγής σε αυτή τη σελίδα.

Οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν επιτυχώς τουλάχιστον 9 μαθήματα (90 ECTS), χωρίς την υποχρέωση εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας. Εναλλακτικά, εάν και μόνο εάν το επιθυμούν, μπορούν να παρακολουθήσουν 7 μαθήματα (70 ECTS) και να εκπονήσουν Διπλωματική Εργασία (20 ECTS). Τα μαθήματα αυτά κατατάσσονται στα εξάμηνα όπως περιγράφεται παρακάτω και οι φοιτητές/τριες για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους θα πρέπει:

 • Να παρακολουθήσουν υποχρεωτικά τα μαθήματα κορμού
 • Να παρακολουθήσουν υποχρεωτικά το μάθημα κορμού
 • Να επιλέξουν 3 μαθήματα επιλογής της δικής τους προτίμησης – Ή εναλλακτικά εάν έχουν αποφασίσει να εκπονήσουν Διπλωματική εργασία, να επιλέξουν μόνο 1 μάθημα από τα μαθήματα επιλογής και να ολοκληρώσουν και τη διπλωματική τους εργασία (αυτό ισχύει μόνο για όσους επιλέξουν να κάνουν διπλωματική εργασία)

Μπορείτε να δείτε αναλυτικότερα τη δομή του προγράμματος σπουδών σε αυτή τη σελίδα

Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στο ποσό των 2.100€ συνολικά (700€ ανά εξάμηνο) για όλο το πρόγραμμα και
καταβάλλονται σε 3 ισόποσες δόσεις ως εξής: Η 1η δόση καταβάλλεται με την εγγραφή, ενώ η 2η και 3η
δόση καταβάλλονται πριν την έναρξη των αντίστοιχων εξαμήνων.

Το ίδρυμα έχει μεριμνήσει για την παροχή υποτροφιών στους υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές του παρόντος προγράμματος.

Η παροχή των υποτροφιών πραγματοποιείται με βάση:

 • Οικονομικά κριτήρια
 • Ακαδημαϊκά κριτήρια

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις υποτροφίες και τα κριτήρια αυτών, σε αυτή τη σελίδα

Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες του ΔΠΜΣ προσφέρουν ερευνητικές και βοηθητικές υπηρεσίες στα
συνεργαζόμενα Τμήματα, σε συνέδρια κλπ. που διοργανώνονται υπό την αιγίδα των συνεργαζόμενων
Τμημάτων. Οι υποχρεώσεις και υπηρεσίες αυτές καθορίζονται με απόφαση της Ε.Δ.Ε. μετά από πρόταση της
Συντονιστικής Επιτροπής του ΔΠΜΣ.

Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες, επίσης, μπορούν να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα
ελληνικών ή ξένων Πανεπιστημίων, να συνεργάζονται με Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και άλλα
ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Προς τούτο οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες μπορούν να
υποστηριχθούν οικονομικά από το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος με πόρους του ΔΠΜΣ μετά από έγκριση
της Ε.Δ.Ε., ή από άλλο φορέα για τη μετακίνηση και διαμονή τους σε πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού.