1. Διαδικασία Προκήρυξης

Η υπό προκήρυξη ειδίκευση (ή οι υπό προκήρυξη ειδικεύσεις), ο μήνας που θα γίνει, το ύψος των διδάκτρων, η διαδικασία επιλογής, καθώς και ο ανώτατος αριθμός των υπό κατάληψη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών καθορίζονται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) κάθε ακαδημαϊκό έτος. Η προκήρυξη δημοσιεύεται σε ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η επιλογή των εισακτέων γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις..

2. Προϋποθέσεις Υποψηφιότητας

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι:

Όλων των τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της χώρας ή της αλλοδαπής με αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών.

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. αίτηση, βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα τίτλων σπουδών, αναλυτικό πιστοποιητικό προπτυχιακών σπουδών (όπου αναφέρονται όλα τα μαθήματα που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς και η επίδοση τους σ’ αυτά), καθώς και ενδεχόμενα πτυχία ξένης γλώσσας.

Οι τίτλοι σπουδών που έχουν αποκτηθεί σε Α.Ε.Ι. εξωτερικού πρέπει να έχουν αναγνωρισθεί από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ως τίτλοι ισότιμοι με εκείνους που χορηγούν τα ελληνικά Α.Ε.Ι.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι θα πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς την Αγγλική γλώσσα για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών, καθώς η σύγχρονη βιβλιογραφία όλων σχεδόν των μαθημάτων είναι στην Αγγλική γλώσσα. Για να ελεγχθεί αυτή η γνώση, οι υποψήφιοι καλούνται ή α) να καταθέσουν πτυχία ξένων γλωσσών επιπέδου γλωσσομάθειας τουλάχιστον Β2 Lower) ή νόμιμα αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) πανεπιστημιακό τίτλο από αγγλόφωνο πρόγραμμα σπουδών ή β) να ζητήσουν με αίτηση τους να ελεγχθούν ως προς το επίπεδο αυτό μέσω εξέτασης της αγγλικής γλώσσας που θα διενεργείται από το ΔΠΜΣ.

Εφόσον, τα μαθήματα του Δ.Π.Μ.Σ. έχει αποφασιστεί ότι θα γίνονται μόνο στην ελληνική γλώσσα, εκτός εξαιρέσεων (π.χ., προσκεκλημένοι ξένοι ομιλητές), τότε οι υπήκοοι ξένων χωρών πρέπει να έχουν επαρκή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, η διαπίστωση της οποίας γίνεται με γραπτή δοκιμασία ή με την κατάθεση σχετικού πτυχίου γλωσσομάθειας.

3. Επιλογή των Εισακτέων

Η επιλογή των εισακτέων στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Ψηφιακές και ήπιες δεξιότητες στις επιστήμες της αγωγής» λαμβάνει χώρα ως εξής:

(α) Υποβολή φακέλου υποψηφιότητας, ο οποίος περιλαμβάνει τα εξής:

1. Πιστοποίηση γνώσης αγγλικής γλώσσας

2. Δικαιολογητικά (αίτηση, φωτοτυπία ταυτότητας, αντίγραφο πτυχίου, αναλυτική βαθμολογία)

3. Βιογραφικό σημείωμα

4. Επιστημονικό-ερευνητικό έργο (δημοσιευμένα άρθρα & ανακοινώσεις σε συνέδρια)

5. Πιστοποίηση σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας (αγωγής ή/και εκπαίδευσης)

6. Στοιχεία ατόμων που δύνανται να δώσουν συστάσεις (ΔΕΝ απαιτείται επιστολή παρά ΜΟΝΟ στοιχεία επικοινωνίας των προσώπων αυτών, ονοματεπώνυμο, ιδιότητα και emaιl επικοινωνίας). Ως πρόσωπα που μπορούν να δώσουν συστάσεις γίνονται δεκτά, τόσο διδάσκοντες του ακαδημαϊκού χώρου σπουδών, αλλά και στελέχη Φορέων που σχετίζονται με την αγωγή και την εκπαίδευση.

7. Υπεύθυνη δήλωση ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της υποχρεωτικής φοίτησης σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό.

(β) Συνέντευξη και αξιολόγηση φακέλου υποψηφίου από την Επιτροπή Επιλογής του Δ.Π.Μ.Σ., η οποία έχει οριστεί από τη Συντονιστική Επιτροπή.

Ο βαθμός επιτυχίας κάθε υποψηφίου προκύπτει από συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων: (α) το γενικό βαθμό του πτυχίου (β) το βαθμό της πτυχιακής εργασίας (γ) το τυχόν ερευνητικό έργο του υποψηφίου, (δ) το βαθμό επίδοσης στη συνέντευξη, και, (ε) τη σχετική επαγγελματική εμπειρία (αγωγής ή/και εκπαίδευσης).

Κατά την περίπτωση που οι αιτήσεις των υποψηφίων είναι περισσότερες από το διπλάσιο αριθμό των προκηρυγμένων θέσεων, τότε γίνεται προεπιλογή ενός αριθμού υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών (ΜΦ). Η προεπιλογή στηρίζεται στο κριτήριο α’ της προηγούμενης παραγράφου (υποβολή φακέλου υποψηφιότητας) και καταρτίζεται μία λίστα από υποψήφιους ΜΦ που δεν υπερβαίνουν το διπλάσιο αριθμό των προκηρυγμένων θέσεων. Μόνο οι υποψήφιοι ΜΦ που είναι στην λίστα προεπιλογής προσέρχονται στη συνέντευξη. Στην τελική κατάταξη των υποψήφιων ΜΦ λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός της συνέντευξης, εφόσον είναι πάνω από τη βάση (15 με άριστα το 30). Εάν ο βαθμός της συνέντευξης είναι κάτω από τη βάση, τότε ο υποψήφιος ΜΦ αποκλείεται αυτόματα από τη διαδικασία επιλογής.

Όλοι οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες αξιολογούνται από την Επιτροπή Επιλογής με βάση τα δικαιολογητικά που έχουν καταθέσει. Η αξιολόγησή τους γίνεται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, όπως παρατίθενται παρακάτω. Τα μόρια που δίνει κάθε κριτήριο προστίθενται χωρίς ωστόσο να είναι αναγκαίο οι υποψήφιοι να έχουν συλλέξει μόρια από όλα τα κριτήρια. Τα κριτήρια είναι μετρήσιμα και δίνουν ένα ορισμένο αριθμό μορίων για κάθε υποψήφιο. Η μοριοδότηση των παραστατικών που γίνονται αποδεκτά, η διενέργεια και η βαθμολόγηση της συνέντευξης γίνονται από την Επιτροπή Επιλογής.

Με βάση το σύνολο των μορίων καταρτίζεται ο τελικός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων και με βάση τη σειρά των υποψηφίων γίνεται η επιλογή τους. Εάν κάποιος υποψήφιος αρνηθεί να εγγραφεί, τη σειρά του παίρνει ο επόμενος στη σειρά κατάταξης. Εάν ισοβαθμήσουν στην τελευταία θέση παραπάνω τους ενός υποψήφιοι, επιλέγονται όλοι. Οι πίνακες κριτηρίων καταρτίζονται ανά ειδίκευση. Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί από τους επιτυχόντες ο υπό προκήρυξη αριθμός για μία ειδίκευση, μπορεί να συμπληρωθεί από υποψηφίους της άλλης ειδίκευσης με βάση την κατάταξη τους, εφόσον το επιθυμούν. Σε κάθε περίπτωση οι κενές θέσεις κάθε ειδίκευσης δύνανται να προκηρυχθούν εκ νέου με απόφαση της ΕΔΕ.

4. Επιλογή Εισακτέων – μοριοδότηση

Η αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής του ΔΠΜΣ, με βάση το φάκελο υποψηφιότητας και προφορική συνέντευξη. Τα κριτήρια επιλογής, μαζί με τη μέγιστη μοριοδότηση για το κάθε ένα από αυτά, ορίζονται ενδεικτικά ως ακολούθως:

  1. Βαθμός Πτυχίου/Διπλώματος, 20 μόρια.
  2. Βαθμό πτυχιακής εργασίας, 5 μόρια.
  3. Βαθμό επίδοσης στη συνέντευξη, 30 μόρια.
  4. Σχετική επαγγελματική εμπειρία (αγωγής ή/και εκπαίδευσης), 25 μόρια.
  5. Επιστημονικό – ερευνητικό έργο του υποψηφίου, 15 μόρια.
  6. Δεύτερο Πτυχίο/Δίπλωμα ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, 5 μόρια.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις υποψηφιότητας και τη μοριοδότηση μελετήστε προσεκτικά τον Κανονισμό Σπουδών του ΔΠΜΣ.

α/α Κριτήρια Επεξήγηση Μέγιστη Μοριοδότηση
Α) Βαθμός πτυχίου¹ Η βαθμολόγηση γίνεται αναλογικά 20
Β) Βαθμός πτυχιακής εργασίας² Η βαθμολόγηση γίνεται αναλογικά 5
Γ) Συνέντευξη³ Βαθμός επίδοσης στη συνέντευξη 30
Δ) Επαγγελματική εμπειρία σε μονάδες αγωγής⁴ Ανάλογα με το χρόνο υπηρεσίας 25
Ε) Επιστημονικό – ερευνητικό έργο⁵ Δημοσιευμένα άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά ή/και ανακοινώσεις σε συνέδρια 15
ΣΤ) Δεύτερο πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος⁶ Από ΑΕΙ της χώρας ή εξωτερικού με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ 5
ΣΥΝΟΛΟ 100

 

1 Σε περίπτωση 2ου πτυχίου λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός του πτυχίου εκείνου που έχει τον μεγαλύτερο βαθμό.

Όποιος έχει πχ. βαθμό πτυχίου 10 λαμβάνει 20 μόρια, με 8,45 λαμβάνει (8,45Χ20)/10 = 16,9.

2 Για την πιστοποίηση της πτυχιακής εργασίας χρειάζεται:

  1. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας ή βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος από το οποίο αποφοίτησε ο/η υποψήφιος/α, όπου θα αναγράφεται η βαθμολογία της Πτυχιακής εργασίας.
  2. Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος αποφοίτησης, στην οποία, εκτός από τη βαθμολογία της Πτυχιακής Εργασίας, θα αναγράφεται και ο αριθμός των συγγραφέων. Σε περίπτωση πολλών συγγραφέων ο βαθμός διαιρείται με τον αριθμό τους.
  3. Εάν η πτυχιακή εργασία δεν έχει βαθμό ως μάθημα με βάση το πρόγραμμα σπουδών, ή εάν δεν έχει εκπονηθεί πτυχιακή εργασία με βάση το πρόγραμμα σπουδών, τότε ως βαθμός για την πτυχιακή λαμβάνεται ο βαθμός πτυχίου του/της υποψηφίου/ας.

3 Η συνέντευξη μπορεί να γίνει δια ζώσης ή με προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη (π.χ. μέσω skype). Ο βαθμός του υποψήφιου στη συνέντευξη πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τη βάση (15 στα 30) για μπορεί να εισαχθεί στο ΔΠΜΣ.

4 Η επαγγελματική εμπειρία βεβαιώνεται από την αρμόδια διεύθυνση εκπαίδευσης ή του φορέα αγωγής (πχ. δήμοι, ΙΕΚ κλπ.) που υπηρέτησε ο υποψήφιος. Σε περίπτωση ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου/φορέα αγωγής, από το μισθολόγιο του ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου/φορέα αγωγής και από βεβαίωση του εργοδότη, όπου θα αναφέρονται τα εκπαιδευτικά καθήκοντα του υποψηφίου. Για να λάβει ο υποψήφιος 25 μόρια θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 4 ημερολογιακά έτη εκπαιδευτικής εμπειρίας (48 μήνες). Σε περίπτωση λιγότερης χρονικά εμπειρίας λαμβάνει κλασματικά αντίστοιχα μόρια. Π.χ., για 10 μήνες επαγγελματικής εμπειρίας λαμβάνει (10Χ25)/48 = 5,208.

5 Το έργο αφορά μόνο σε: α) προφορικές ή αναρτημένες ανακοινώσεις ή άρθρα σε επιστημονικά συνέδρια, β) επιστημονικά άρθρα σε περιοδικά της ημεδαπής ή αλλοδαπής με σύστημα κριτών (Μέγιστο 15 μόρια, 5 μόρια για κάθε δημοσίευση):
Μοριοδοτείται με 5 μόρια ο 1ος συγγραφέας σε όλες τις περιπτώσεις (ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις κλπ), με 3 μόρια ο 2ος συγγραφέας και από 1 μόριο στις υπόλοιπες θέσεις.

6 Μοριοδοτείται με πέντε (5) μόρια η κατοχή δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης ή διδακτορικός τίτλος τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της χώρας ή της αλλοδαπής με αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών.