Ειδίκευση

Ειδίκευση εκπαίδευσης & δια βίου μάθησης

Περιγραφή

Αντικείμενο του μαθήματος συνιστούν τα δεδομένα και η αξιοποίησή τους στην καθημερινότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο φοιτητής-εκπαιδευτικός θα αποκτήσει δεξιότητες ώστε να οργανώνει, διερευνά, μετασχηματίζει και να ερμηνεύει δεδομένα που σχετίζονται με το εκπαιδευτικό έργο, στοχεύοντας στην ποιοτική αναβάθμισή του. Για την απόκτηση των εν λόγω δεξιοτήτων, θα χρησιμοποιηθεί ευρέως διαθέσιμο λογισμικό οργάνωσης και διαχείρισης δεδομένων (π.χ. λογιστικά φύλλα Excel/LibreOffice, R/RStudio), χωρίς την προϋπόθεση ύπαρξης γνώσεων ή/και εμπειρίας στον προγραμματισμό.