Προσωπικό του Δ.Π.Μ.Σ.

Τη διδασκαλία των μαθημάτων, την επίβλεψη μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών και των πρακτικών ασκήσεων (όπου προβλέπεται) μπορούν να αναλαμβάνουν όσοι προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις. Για την αμοιβή των διδασκόντων προβλέπονται ειδικότερα τα εξής:

(α) Διδάσκοντες του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος που είναι μέλη ΔΕΠ, είτε έχουν οποιαδήποτε σύμβαση ως ακαδημαϊκό προσωπικό εφόσον το διδακτικό έργο τους στο Δ.Π.Μ.Σ. είναι πέραν των τυπικών διδακτικών τους υποχρεώσεων στο Τμήμα (όπως ορίζει η παρ. 3 του άρθρο 36 του νόμου 4485/2017), μπορούν να λαμβάνουν οικονομική αμοιβή εάν πληρούν τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας. Το ύψος της οικονομικής αμοιβής καθορίζεται κάθε έτος από την Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. και μετά από απόφαση της Ε.Δ.Ε., λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία.

(β) Διδάσκοντες που είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου διδακτορικού διπλώματος και δεν υπηρετούν με οποιονδήποτε τρόπο ως μέλη του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος μπορούν να λαμβάνουν επιμίσθιο εφόσον τους ανατεθεί διδασκαλία σε μάθημα του ΔΠΜΣ, το οποίο καθορίζεται κάθε έτος από την Σ.Ε. του ΔΠΜΣ και μετά από απόφαση της Ε.Δ.Ε. του ΔΠΜΣ.

(γ) Προσκεκλημένοι ομιλητές που δεν είναι μέλη του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, μπορούν να λαμβάνουν επιμίσθιο και να καλύπτονται τα έξοδα μετακίνησής τους ή/και ημερήσιας αποζημίωσης. Ο αριθμός των προσκεκλημένων ομιλητών στο Δ.Π.Μ.Σ. καθώς και το ύψος της αμοιβής καθορίζονται κάθε έτος από την Σ.Ε. του Π.Μ.Σ και εγκρίνονται από την Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ.

Το προσωπικό που αναλαμβάνει τη γραμματειακή ή τεχνολογική υποστήριξη του Π.Μ.Σ ορίζεται από τη Σ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. και εγκρίνεται από την Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. Το προσωπικό αυτό, εφόσον είναι μέλος του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, δύναται να λάβει επιμίσθιο για το έργο του μόνο εάν το έργο που θα προσφέρει είναι πέραν από τις τυπικές υποχρεώσεις του και το ωράριο του. Το ύψος του επιμισθίου ή της αμοιβής για προσωπικό εκτός Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος εισηγείται η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ και εγκρίνει με απόφαση της η Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ.

Το Διδακτικό Προσωπικό αναλαμβάνει:

– την διδασκαλία των μαθημάτων (είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία),

– την εποπτεία ως πρώτοι επιβλέποντες των διπλωματικών εργασιών. Κάθε μέλος ΔΕΠ μπορεί να επιβλέπει 3 μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες ανά χρόνο και 6 ανά διετία,

– την εποπτεία ως συνεπιβλέποντες των διπλωματικών εργασιών (με ανώτατο όριο πέντε (5) πτυχιακές εργασίες Α’ Κύκλου).

Λίστα Διδασκόντων