Αντικείμενο και Σκοπός:

Το ΔΠΜΣ «Ψηφιακές και ήπιες δεξιότητες στις επιστήμες της αγωγής» απευθύνεται σε συντελεστές της εν γένει μαθησιακής διαδικασίας. Η γκάμα των θεμάτων που διαπραγματεύεται αφορά τόσο στην καλλιέργεια ικανοτήτων και δεξιοτήτων των ίδιων των συντελεστών της μαθησιακής διαδικασίας, όσο και στην προετοιμασία τους για να μεταδώσουν μέσω της αγωγής τα καίρια κοινωνικά ζητούμενα που αφορούν τόσο στις ψηφιακές όσο και στις ήπιες δεξιότητες (soft skills).

Το ΔΠΜΣ «Ψηφιακές και ήπιες δεξιότητες στις επιστήμες της αγωγής» αποσκοπεί στο να ενισχύσει το επαγγελματικό προφίλ εκπαιδευτών και παιδαγωγών και να επιφέρει δυναμική μεταρρύθμισης στη μαθησιακή διαδικασία. Προσβλέπει στο να διαμορφώσει την πρόθεση και να αναπτύξει την ικανότητα αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών από τους συντελεστές της μαθησιακής διαδικασίας, με τρόπο αλληλένδετο με την παράλληλη καλλιέργεια ήπιων δεξιοτήτων, σε μια διαλογική σχέση.

Από την επισκόπηση της προσφοράς σπουδών στη χώρα μας, διαπιστώνεται ότι το συνδυαστικό θέμα που διαπραγματεύεται το συγκεκριμένο ΔΠΜΣ απουσιάζει από τα προγράμματα σπουδών τόσο των πανεπιστημιακών τμημάτων, όσο και αυτών που καλύπτονται από τη βασική εκπαίδευση. Ειδικότερα παρατηρείται έλλειμμα σε προπτυχιακό επίπεδο ως προς την κατάρτιση των φοιτητών σχετικών πανεπιστημιακών τμημάτων γύρω από τα θέματα αφενός των ήπιων δεξιοτήτων και αφετέρου των ψηφιακών δεξιοτήτων. Επίσης πλειάδα ερευνητικών δεδομένων καταμαρτυρεί την αίσθηση των συντελεστών της μαθησιακής διαδικασίας, για ελλιπή γνώση σε θέματα που αφορούν τον τρόπο αξιοποίησης των ψηφιακών μέσων στη μαθησιακή διαδικασία, ενώ τονίζεται και η αναγκαιότητα για σχετική επιμόρφωσή τους γύρω από το συγκεκριμένο αντικείμενο. Διαπιστώνεται η αναγκαιότητα ίδρυσής του συγκεκριμένου ΔΠΜΣ, καθώς απευθύνεται σε πεδίο που δεν επικαλύπτεται από την ισχύουσα προσφορά θεμάτων από άλλα υπάρχοντα ΠΜΣ στη χώρα μας. Συγκεκριμένα στα τρία τμήματα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία προσφέρεται ένα μόνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, διαφορετικού αντικειμένου, με περιορισμένο αριθμό εισακτέων, και πρόσφατη λειτουργία. Για το λόγο αυτό διαπιστώνεται η επιτακτική ανάγκη προσφοράς ενός ΠΜΣ που να εστιάζει στα ενδιαφέροντα των αποφοίτων των σχετικών τμημάτων. Ως προς δε τη θεματολογία που σχετίζεται με τις «ήπιες δεξιότητες», διαπιστώνεται η λειτουργία μόνο ενός μεταπτυχιακού που σχετίζεται με τις βιοϊατρικές επιστήμες, το οποίο δεν αφορά στις επιστήμες της αγωγής.

Η διδασκαλία των μαθημάτων έχει κατεύθυνση προς την ενεργητική εμπλοκή των φοιτητών (σεμιναριακή δομή), ώστε να συνδυάζονται έρευνα, θεωρία και πράξη. Η σταθερή ανατροφοδότηση μέσω της αξιολόγησης όλων των διδασκόντων θεωρείται άλλωστε ότι θα συμβάλλει ουσιαστικά στη συνεχή βελτίωση κατά την διάρκεια της λειτουργίας του ΔΠΜΣ «Ψηφιακές και ήπιες δεξιότητες στις επιστήμες της αγωγής». Τα μαθήματα επιλογής έχουν επιλεγεί και αναπτυχθεί με τρόπο ώστε να επιτρέπουν στους εν δυνάμει μεταπτυχιακούς φοιτητές να αποκτήσουν συγκεκριμένη εξειδίκευση σε επιμέρους πεδία του ΔΠΜΣ «Ψηφιακές και ήπιες δεξιότητες στις επιστήμες της αγωγής».

Επιπλέον, οι δύο κατευθύνσεις, καθώς και τα μαθήματα που προσφέρονται σε κάθε μία από αυτές έχουν σχεδιαστεί με τρόπο που να επιτρέπει τους εν δυνάμει μεταπτυχιακούς φοιτητές να επιλέξουν την επιστημονική περιοχή και το επαγγελματικό πεδίο που τους ενδιαφέρει περισσότερο.

Επιπροσθέτως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι με στόχο να ικανοποιηθούν οι πολλαπλές ανάγκες των εν δυνάμει μεταπτυχιακών φοιτητών του ΔΠΜΣ (εργαζόμενοι, κάτοικοι άλλων περιοχών κλπ.), τα μαθήματα του προγράμματος έχουν σχεδιασθεί να υλοποιούνται σε περιορισμένο αριθμό ημερών, τις απογευματινές ώρες και κυρίως τα Σαββατοκύριακα. Επίσης, προς αυτή την κατεύθυνση θα γίνει χρήση σύγχρονων και ασύγχρονων μορφών διδασκαλίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Αυτό αποτελεί έναν ακόμη παράγοντα βιωσιμότητας του ΔΠΜΣ καθώς διασφαλίζει την απρόσκοπτη παρουσία των συμμετεχόντων στα μαθήματα του προγράμματος.

Η διατμηματική συνέργεια της οργάνωσης του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού με το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Συστημάτων (ΤΜΠΗΣ) του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ), προσφέρει ευρύτερη και εγκυρότερη επιστημονική προσέγγιση του νεόθετου αντικειμένου στο οποίο αφορά. Άλλωστε οι ανάγκες της επιμόρφωσής του πληθυσμού στον οποίο απευθύνεται το ΔΠΜΣ «Ψηφιακές και ήπιες δεξιότητες στις επιστήμες της αγωγής», πλέον κινούνται στο πλαίσιο της παιδαγωγικής ψηφιακής ικανότητας, ένα πολυσύνθετο πεδίο που απαιτεί «διάλογο» μεταξύ διαφορετικών επιστημονικών πεδίων.