Ειδίκευση

Ειδίκευση εκπαίδευσης & δια βίου μάθησης

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι η διαπραγμάτευση των σύγχρονων θεωριών μάθησης, έτσι όπως αυτές αναπτύσσονται και διαμορφώνονται στην κοινωνία της πληροφορίας. Οι σύγχρονες μαθησιακές θεωρίες συσχετίζονται σε επίπεδο τόσο ψηφιακών όσο και των ήπιων δεξιοτήτων στο πλαίσιο της διαδικασίας της αγωγής.