Ειδίκευση

Ειδίκευση πρώιμης παιδικής ηλικίας.

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι η καλλιέργεια των ικανοτήτων που απαιτούνται από τους συντελεστές της μάθησης, ώστε να είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να διαμορφώνουν ευέλικτα μαθησιακά πλαίσια που προσαρμόζονται στις ανάγκες από εξατομικευμένα μαθησιακά προφίλ, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα εναλλακτικών διδακτικών πρακτικών που θεμελιώνεται στην αξιοποίηση των ιδιαίτερων δυνατοτήτων των παιδιών/μαθητών. Η παραπάνω στόχευση δομείται στην ενεργοποίηση τόσο των ήπιων όσο και των ψηφιακών ικανοτήτων και προσεγγίζει ολιστικά τη μαθησιακή διαδικασία.