Ειδίκευση

Κοινό μάθημα για όλες τις ειδικεύσεις

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την αναγνώριση, εφαρμογή και αποτελεσματική χρήση αναβαθμισμένων αναλύσεων δεδομένων που να ανταποκρίνονται με την εφαρμογή των αντίστοιχων ερευνητικών σχεδιασμών που θα εφαρμόσουν οι φοιτητές/τριες στη διπλωματική τους εργασία.