Ειδίκευση

Ειδίκευση εκπαίδευσης & δια βίου μάθησης

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να μελετήσουν τον μηχανισμό της δημιουργικής σκέψης καθώς και το πλαίσιο καλλιέργειας της, να είναι σε θέση να διαχειρίζονται τη δημιουργικότητα ως πεδίο για την καλλιέργεια και την ανάδειξη επιμέρους ήπιων δεξιοτήτων και να την καταστήσουν ως πτυχή του σχεδιασμού μαθησιακών δραστηριοτήτων σε εκπαιδευτικό επίπεδο. Παράλληλα αποσκοπεί στο να αναγνωρίσουν την σημασία της καινοτομίας ως διάσταση στην εκπαίδευση, να αναλύσουν την εκπαιδευτική καινοτομία ως διαδικασία, να εστιάσουν στους παράγοντες που την καθορίζουν και τέλος να αναπτύξουν την ικανότητα σχεδιασμού και υλοποίησης καινοτόμων μαθησιακών παρεμβάσεων σε εκπαιδευτικό επίπεδο.