Ειδίκευση

Ειδίκευση πρώιμης παιδικής ηλικίας

Περιγραφή

Το συγκεκριμένο μάθημα στοχεύει στην ανάπτυξη βασικών διαπροσωπικών δεξιοτήτων ώστε να είναι αποτελεσματική η επικοινωνία και η διαχείριση ζητημάτων που προκύπτουν σε χώρους αγωγής πρώιμης παιδικής ηλικίας.