Ειδίκευση

Κοινό μάθημα για όλες τις ειδικεύσεις

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με το χώρο της εκπαιδευτικής έρευνας και η απόκτηση των γνώσεων εκείνων, οι οποίες θα τους βοηθήσουν: α) να κατανοούν και να αξιολογούν τα αποτελέσματα εκπαιδευτικών ερευνών και β) να αναλαμβάνουν οι ίδιοι εκπαιδευτικές έρευνες.