Ειδίκευση

Ειδίκευση εκπαίδευσης & δια βίου μάθησης

Περιγραφή

Το συγκεκριμένο μάθημα στοχεύει στην ανάπτυξη βασικών διαπροσωπικών δεξιοτήτων ώστε να είναι αποτελεσματική η επικοινωνία και η διαχείριση ζητημάτων που προκύπτουν σε ποικίλες εκπαιδευτικές μονάδες.