Ειδίκευση

Ειδίκευση πρώιμης παιδικής ηλικίας

Περιγραφη

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να μελετήσουν τον μηχανισμό της δημιουργικής σκέψης καθώς και το πλαίσιο καλλιέργειας της, να είναι σε θέση να διαχειρίζονται τη δημιουργικότητα ως πεδίο για την καλλιέργεια και την ανάδειξη επιμέρους ήπιων δεξιοτήτων και να την καταστήσουν ως πτυχή του σχεδιασμού μαθησιακών δραστηριοτήτων. Παράλληλα αποσκοπεί στο να αναγνωρίσουν την σημασία της καινοτομίας ως διάσταση στην αγωγή, να αναλύσουν την εκπαιδευτική καινοτομία ως διαδικασία και τέλος να αναπτύξουν την ικανότητα σχεδιασμού και υλοποίησης καινοτόμων μαθησιακών παρεμβάσεων.