Ειδίκευση

Ειδίκευση εκπαίδευσης & δια βίου μάθησης

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της κοινωνικής διάστασης διαφόρων εκπαιδευτικών ζητημάτων και η παρουσίαση των θεωρητικών αρχών της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και των απαιτούμενων προϋποθέσεων για τη συστηματική εφαρμογή της. Ο ρόλος του παιδαγωγού και η αξιοποίηση του πολιτισμικού κεφαλαίου παιδιών από άλλες χώρες θα αποτελέσουν κεντρικά ζητήματα διερεύνησης και κατανόησης.