Ειδίκευση

Ειδίκευση πρώιμης παιδικής ηλικίας

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση της σύγχρονης πολυπολιτισμικής πραγματικότητας και η κατανόηση της συμβολής της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής με έμφαση στις πρακτικές εφαρμογές της, στοχεύοντας παράλληλα στην ευαισθητοποίηση προς μια διαφοροποιημένη παιδαγωγική προσέγγιση και πολυδιάστατη διαχείριση της διαφορετικότητας.