Ειδίκευση

Κοινό μάθημα για όλες τις ειδικεύσεις

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι η εύρεση, η κριτική αξιολόγηση και η επιλογή των κατάλληλων ψηφιακών πόρων καθώς και η επιλογή και χρήση των απαραίτητων εργαλείων για τη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου μάθησης. Θα αναλυθούν τα βασικά χαρακτηριστικά και η λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης στο χώρο της εκπαίδευσης καθώς και των Περιβαλλόντων Εικονικής Μάθησης (VLE) στην εξ’ αποστάσεως αλλά και στη δια ζώσης εκπαίδευση.