Ειδίκευση

Κοινό μάθημα για όλες τις ειδικεύσεις

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι να αναπτύξει τις απαιτούμενες ικανότητες, ώστε οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να σχεδιάζουν, να εφαρμόζουν και να αξιολογούν δομημένες διδακτικές παρεμβάσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία.