Πίνακας Τελικής Κατάταξης (με τη συνέντευξη) και Πίνακας Επιτυχόντων

30 Ιανουαρίου, 2023

Στο επισυναπτόμενο αρχείο «Πίνακας Τελικής Κατάταξης με τη Συνέντευξη» θα βρείτε την κατάταξη των υποψηφίων με βάση την τελική μοριοδότησή τους μαζί με τη συνέντευξη. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται με τον αριθμό πρωτοκόλλου.
Επισημαίνεται ότι με δεδομένο ότι οι αιτήσεις ήταν υπερδιπλάσιες του αριθμού των προκηρυγμένων θέσεων, προκρίθηκε στη Β’ φάση ο διπλάσιος αριθμός των θέσεων που προκηρύχτηκαν, ενώ η προεπιλογή για τη Β’ φάση έγινε με βάση τα μετρήσιμα μόρια των κριτηρίων που αναφέρονται στην προκήρυξη καθώς και στον οδηγών σπουδών. (ΦΕΚ 118/19-1-2021, βλ. περ. 1.3 «Επιλογή των Εισακτέων»).
Επισυνάπτεται επίσης ο πίνακας επιτυχόντων, σύμφωνα με τη δήλωση προτίμησης, για την κάθε κατεύθυνση (βλ. Πίνακας Επιτυχόντων). Οι επιτυχόντες θα ειδοποιηθούν με email σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής και την εκκίνηση της φοίτησής τους.

 

Πίνακας Τελικής Κατάταξης με τη Συνέντευξη

Πίνακας Επιτυχόντων ανά Κατεύθυνση