Πίνακας Τελικής Κατάταξης (με τη συνέντευξη) και Πίνακες Επιτυχόντων – ΦΕΒ 2024

26 Φεβρουαρίου, 2024

Καλησπέρα,

Στο επισυναπτόμενο αρχείο «Πίνακας Τελικής Κατάταξης με τη Συνέντευξη_ΦΕΒ2024» θα βρείτε την κατάταξη των υποψηφίων με βάση την τελική μοριοδότησή τους μαζί με τη συνέντευξη. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται με τον αριθμό πρωτοκόλλου.

Επισημαίνεται ότι με δεδομένο ότι οι αιτήσεις ήταν υπερδιπλάσιες του αριθμού των προκηρυγμένων θέσεων, προκρίθηκε για τη Β’ φάση ο διπλάσιος αριθμός των θέσεων που προκηρύχτηκαν, ενώ η προεπιλογή για τη Β’ φάση έγινε με βάση τα μετρήσιμα μόρια των κριτηρίων που αναφέρονται στην προκήρυξη καθώς και στον οδηγό σπουδών. (ΦΕΚ 118/19-1-2021, βλ. περ. 1.3 «Επιλογή των Εισακτέων»).

Επισυνάπτεται επίσης ο πίνακας επιτυχόντων, σύμφωνα με τη δήλωση προτίμησης, για την κάθε κατεύθυνση (βλ. αρχεία “Πίνακας Επιτυχόντων…” για την κάθε κατεύθυνση).

Οι επιτυχόντες θα ειδοποιηθούν με email από τη γραμματεία σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής και την εκκίνηση της φοίτησής τους.

2_Πίνακας Τελικής Κατάταξης με τη Συνέντευξη_ΦΕΒ2024

3_Τελικός Πίνακας Επιτυχόντων – Κατεύθυνση Εκπαίδευσης & Δια βίου μάθησης_ΦΕΒ2024

4_Τελικός Πίνακας Επιτυχόντων – Κατεύθυνση Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας_ΦΕΒ2024