Πίνακας Τελικής Κατάταξης (με τη συνέντευξη) και Πίνακες Επιτυχόντων – ΙΟΥΛ2023

30 Ιουλίου, 2023

Στο επισυναπτόμενο αρχείο «Πίνακας Τελικής Κατάταξης με τη Συνέντευξη» θα βρείτε την κατάταξη των υποψηφίων με βάση την τελική μοριοδότησή τους μαζί με τη συνέντευξη. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται με τον αριθμό πρωτοκόλλου.
Επισημαίνεται ότι με δεδομένο ότι οι αιτήσεις ήταν υπερδιπλάσιες του αριθμού των προκηρυγμένων θέσεων, προκρίθηκε στη Β’ φάση ο διπλάσιος αριθμός των θέσεων που προκηρύχτηκαν, ενώ η προεπιλογή για τη Β’ φάση έγινε με βάση τα μετρήσιμα μόρια των κριτηρίων που αναφέρονται στην προκήρυξη καθώς και στον οδηγών σπουδών. (ΦΕΚ 2820/27-04-2023, βλ. παρ. 1.3 «Επιλογή των Εισακτέων»).

Επισυνάπτονται επίσης οι πίνακες επιτυχόντων, σύμφωνα με τη δήλωση προτίμησης, για την κάθε κατεύθυνση (βλ. Τελικός Πίνακας Επιτυχόντων Κατεύθυνση Εκπαίδευσης & Δια Βίου Μάθησης & Τελικός Πίνακας Επιτυχόντων Κατεύθυνση Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας).

Οι επιτυχόντες θα ειδοποιηθούν με email σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής και την εκκίνηση της φοίτησής τους.

2_Πίνακας Τελικής Κατάταξης με τη Συνέντευξη_IOYΛ2023

3_Τελικός Πίνακας Επιτυχόντων Κατεύθυνση Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας

3_Τελικός Πίνακας Επιτυχόντων Κατεύθυνση Εκπαίδευσης & Δια Βίου Μάθησης