Απαλλαγή τελών φοίτησης (Υποτροφίες)

9 Απριλίου, 2021

Παρακαλούνται οι φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 35 «Δωρεάν φοίτηση – υποτροφίες» του ν. 4485/2017«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/Α΄) να καταθέσουν αίτηση στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ από 12 Απριλίου έως 23 Απριλίου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα καταθέσουν την επισυναπτόμενη Αίτηση-Υ/Δ, καθώς και τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στο άρθρο 5 της υπ’ αριθ. Αριθ. 131757/Ζ1 «Ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης φοιτητών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των Ελληνικών Α.Ε.Ι.» (ΦΕΚ 3387/Β’).

Επισημαίνεται ότι το εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, ανέρχεται για μεν το ατομικό εισόδημα σε οκτώ χιλιάδες εκατόν ενενήντα πέντε ευρώ (8.195,00 €) (100% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος), για δε το οικογενειακό ισοδύναμο σε πέντε χιλιάδες επτακόσιες τριάντα έξι ευρώ και πενήντα λεπτά (5.736,50 €) (70% εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος) βάσει της υπ’ αριθ. Αριθμ. 83842/Ζ1 Υ.Α. (ΦΕΚ 2726/Β’).

Η απαλλαγή των τελών φοίτησης παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ. Οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό αυτό, τότε επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε ενέργεια να μελετήσετε προσεκτικά τα δύο επισυναπτόμενα αρχεία (Αίτηση & το ΦΕΚ 2726/Β/3.7.2020) καθώς και το σχετικό νόμο (άρθρο 35 του ν. 4485/2017).

Η Αίτηση απαλλαγής διδάκτρων μαζί με τα δικαιολογητικά θα αποσταλούν στην Γραμματεία του ΔΠΜΣ  ταχυδρομικά ή με courier (σφραγίδα αποστολής έως 23/4/2021) στη διεύθυνση :

ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

Τ.Θ. 141

Τ.Κ. 57400, ΣΙΝΔΟΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ. 2310 013 522, 2310 013847

Αίτηση-ΥπεύθυνηΔήλωση_ΑπαλλαγήΔιδάκτρων_Ψηφιακές&ΉπιεςΔεξιότητες

ΦΕΚ-2726-Β-3-7-2020