Απαλλαγή τελών φοίτησης για τους εισαχθέντες του Χειμερινού εξαμήνου 2021-22

15 Νοεμβρίου, 2021

Καλούνται οι φοιτητές/τριες που εισήχθησαν το χειμερινό εξάμηνο 2021-22 και πληρούν τις προϋποθέσεις για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 35 «Δωρεάν φοίτηση – υποτροφίες» του ν. 4485/2017«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/Α΄) να καταθέσουν αίτηση στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ έως τις 26 Νοεμβρίου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες θα πρέπει να καταθέσουν την επισυναπτόμενη Αίτηση-Υ/Δ, καθώς και τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στο άρθρο 5 της υπ’ αριθ. Αριθ. 131757/Ζ1 «Ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης φοιτητών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των Ελληνικών Α.Ε.Ι.» (ΦΕΚ 3387/Β’).

Επισημαίνεται ότι το ποσό που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, ανέρχεται για μεν το ατομικό εισόδημα σε οκτώ χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα επτά ευρώ (8.777,00 €) (100% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος), για δε το οικογενειακό σε έξι χιλιάδες εκατό σαράντα τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά (6.143,90 €) (70% εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος) βάσει της υπ’ αριθ. Αριθμ. 79803/Ζ1 Υ.Α. (ΦΕΚ 2988/Β’/8-7-2021).

Η απαλλαγή των τελών φοίτησης παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ. και σύμφωνα με το νόμο οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν μπορεί να ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό αυτό, τότε επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε ενέργεια να μελετήσετε προσεκτικά τα δύο επισυναπτόμενα αρχεία (ΦΕΚ 3387/Β/10.8.2018, ΦΕΚ 2988/Β/8.7.2021) καθώς και το σχετικό νόμο (άρθρο 35 του ν. 4485/2017).

Η Αίτηση απαλλαγής διδάκτρων μαζί με τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν στην Γραμματεία του ΔΠΜΣ  ταχυδρομικά ή με courier (σφραγίδα αποστολής έως 26/11/2021) στη διεύθυνση :

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ψηφιακές και ήπιες δεξιότητες στις επιστήμες της αγωγής”

ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη

Τ.Θ. 141, 57400, Σίνδος- Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310 013 534, 2310 013847

Αίτηση-ΥπεύθυνηΔήλωση_ΑπαλλαγήΤελώνΦοίτησης_Ψηφιακές&ΉπιεςΔεξιότητες

ΦΕΚ-3387-Β-10-08-2018

ΦEK 2988:τ.Β:8-7-2021

Ν.4485_ΦΕΚ