Ειδίκευση

Ειδίκευση εκπαίδευσης & δια βίου μάθησης

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τον φοιτητή στις έννοιες του Διαδικτύου του Πραγμάτων και συναφών καινοτόμων τεχνολογιών και τη χρήση τους στην ανάπτυξη διαθεματικών εκπαιδευτικών σεναρίων STEM με άξονα τη συνεργατική μάθηση βασιζόμενη σε πρόβλημα ή project.