Ειδίκευση

Ειδίκευση εκπαίδευσης & δια βίου μάθησης

Περιγραφή

Στόχος του συγκεκριμένου μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με τις κρίσεις και τις συγκρούσεις που συναντώνται στο χώρο της εκπαίδευσης, καθώς και για την υλοποίηση κατάλληλων μοντέλων και τεχνικών επίλυσης των συγκρούσεων και αντιμετώπισης των κρίσεων.